Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 31  |<<<>>>|

 

Раздел: 10.01 ( Бланки и формуляри)

 Покажи статията Я2БЛ Акт за за установяване годността за приемане на строежа
 Покажи статията Я2БЛ Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения
 Покажи статията Я2БЛ Акт за приемане и предаване на бетонни , стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции , машини и съоражения
 Покажи статията Я2БЛ Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения
 Покажи статията Я2БЛ Акт за приемане и предаване на машини и съоражения
 Покажи статията Я2БЛ Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция
 Покажи статията Я2БЛ Акт за приемане на конструкцията
 Покажи статията Я2БЛ Акт за съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване на основния репер на строежа
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него )
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване изпълнението на условията за отстраняване недостатъците и други, след азрешаване ползването на строежа
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване категорията на почвата и действителните коти на извършени изкопни работи
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството на спрени и замразени строежи, смяна на изпълнителите или друга причина
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване строителството на спрени и замразени строежи, смяна на строителя или друга причина
 Покажи статията Я2БЛ Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството
 Покажи статията Я2БЛ Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване на основния репер на строежа
 Покажи статията Я2БЛ Заявление за издаване на разрешение за строеж
 Покажи статията Я2БЛ Констативен акт за предаване на строежа от строителя на инвеститора
 Покажи статията Я2БЛ Необходими документи за откриване на търговски обект (списък)
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за заповедна 72 часова проба при експлоатационни условия
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за откриване на строителна площадка
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво за подземно и ниско строителство
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за предаване и приемане на одобрените за изпълнение проекти
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за предаване и приемане на техничеаската документация от страна на строителния предприемач на строителя
 Покажи статията Я2БЛ Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него )
 Покажи статията Я2БЛ Протокол на Държавната приемателна комисия (ДПК) за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него)
 Покажи статията Я2БЛ Пълномощно за получаване на договор за собственост и разпореждане с недвижим имот
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg